لوازم تاتوی صورت

لوازم تاتوی صورتماژیک تاتو

مخصوص علامت گذاری

کارتریج

در سیستم تاتوهای سنتی سوزن و سرپالک در هنگام نصب در تماس مستقیم با دست آرایشگرمی باشند، لذا سوزن پس از نصب بر روی دستگاه از حالت استریل خارج شده و احتمال بروز عفونت افزایش می یابد.

رول پنبه

برای پاک کردن تاتو

خط کش

جهت قرینه سازی ابرو انواع مدل برچسبی، طلقی

جارنگی

مخصوص ریختن رنگ تاتو 100عددی

$3000 تومان